NASZA PORADNIA

Nasi Lekarze

Prof. dr hab. n. med. JOANNA SZYMKIEWICZ - DANGELDr hab. n. med. Joanna DANGEL Specjalista pediatra i kardiolog, adiunkt w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykształcenie w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej zdobyłam w Centrum Zdrowia Dziecka oraz w kilku czołowych ośrodkach zagranicznych, m.in. Guy`s Hospital w Londynie, który był "kolebką" europejskiej kardiologii prenatalnej oraz Harvard Medical School w Bostonie. Od wielu lat głównym kierunkiem mojej pracy zawodowej jest kardiologia prenatalna. Zorganizowałam Pracownię Kardiologii Prenatalnej w CZD. W roku 2002 po rozpoczęciu pracy w II Klinice Położnictwa i Ginekologii - Poradnię Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, a w roku 2006 - Poradnię USG przy Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Od momentu powstania Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci jestem wolontariuszem w zakresie konsultacji kardiologicznych. Dzięki tej współpracy zorganizowana została perinatalna opieka paliatywna dla rodzin oczekujących na poród nieuleczalnie chorego dziecka.
W 2005 roku dostałam najpiękniejszą nagrodę za swoją pracę, Parasol Szczęścia,
"Za nadzieję dawaną rodzicom nienarodzonych dzieci oraz za mądrość i upór w pokonywaniu trudów leczenia najmniejszych z ludzkich serc"
Przyjmuje: poniedziałek, wtorek, piątek 8.00-15.00


Prof. zw. dr hab. n. med. BOHDAN JAROSŁAW MARUSZEWSKI
– wyłącznie konsultacje kardiochirurgiczne

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnika - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Profesor B. Maruszewski jest wybitnym, znanym na całym świecie, kardiochirurgiem dziecięcym i współtwórcą "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". W roku 1979 ukończył Wydział Medyczny Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od 1979 roku pracuje i specjalizuje się w Klinice Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka. Jest specjalistą Chirurgii Dziecięcej I stopnia. 

W latach 1985-1986 dr B. Maruszewski pracuje w Królewskim Szpitalu Dziecięcym w Liverpool, w Wielkiej Brytanii szkoląc się w zakresie chirurgii wrodzonych wad serca pod kierunkiem Profesora Davida Hamiltona. W kolejnych latach szkoli się w najsłynniejszych ośrodkach kardiochirurgii Wielkiej Brytanii - w Great Ormond Street Hospital i National Heart Hospital a także w Harefield Hospital w Londynie. W roku 1987 uzyskuje tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy oceniającej żywotność allogennych zastawek serca. W roku 1989 dr n. med. B. Maruszewski uzyskuje II-gi stopień specjalizacji z zakresu kardiochirurgii i obejmuje funkcję zastępcy kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, kierowanej przez prof. Jarosława Stodulskiego - pioniera chirurgii wad wrodzonych serca i kardiochirurgii noworodków w Polsce. W roku 1989 doktor B. Maruszewski spędził 3 miesiące w Szpitalu Królewskim w Edynburgu (Wielka Brytania), gdzie wraz z profesorem Davidem Hamiltonem prowadził doświadczalne badania na zwierzętach dotyczące transplantacji serca i przeszczepiania homograftów. W 1997 roku dr n. med. B. Maruszewski uzyskuje tytuł dr habilitowanego na podstawie rozprawy dotyczącej wyników leczenia skrajnych postaci tetralogii Fallota. Od 1997 roku jest kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W roku 2004 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego w zakresie kardiochirurgii od Prezydent RP.
Profesor B. Maruszewski wizytował i wykładał w wielu ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej na świecie. W roku 1993 spędził 3 miesiące we Włoszech jako visiting professor w Ospedale Paediatrico Bambino Gesu , w Rzymie. W roku 1998 był visiting professor w USA, w Cleaveland Clinic oraz w Children’s Memorial Hospital w Chicago. Kilka lat później, w roku 2004, ponownie był profesorem wizytującym i wygłosił wykłady w kilku renomowanych ośrodkach kardiochirurgii dziecięcej - Children’s Hospital w Philadelphii (USA) oraz McGill University w Montrealu (Kanada) a także w Szpitalu Uniwersyteckim w Padwie (Włochy). Od roku 2001 Profesor B. Maruszewski jest członkiem Międzynarodowego Zespołu Nomenklatury Wad Wrodzonych Serca.
Profesor B. Maruszewski bardzo aktywnie działa w sferze naukowej. W ciągu ostatnich 15 lat był przewodniczącym 40 sesji na międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych. Jest autorem 160 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, a także 7 rozdziałów w podręcznikach kardiochirurgii.
Od roku 1997 roku jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardio-torakochirugów (EACTS), wchodząc w skład zarządu EACTS w latach 2008-2010.

Od roku 2000 prof. B. Maruszewski jest członkiem Komitetu Wad Wrodzonych Serca EACTS, któremu przewodniczył w latach 2003 – 2006. Od roku 1999 jest dyrektorem Europejskiej Bazy Danych Operacji Wad Wrodzonych Serca EACTS oraz członkiem Komitetu Bazy Danych. Jest także członkiem obu amerykańskich Towarzystw Kardiochirurgicznych – STS i AATS. Jest założycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-torakochirurgów. Od roku 1992 jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Wad Wrodzonych Serca, będąc od roku 1995 członkiem jego zarządu, a w latach 2008 - 2011 pełniąc funkcję Prezydenta ECHSA. Od roku 2005 Profesor B. Maruszewski jest Przewodniczącym Klubu Kardiochirurgów Polskich.

Niezwykle chlubną część aktywności Profesora B. Maruszewskiego stanowi jego działalność charytatywna na rzecz rozwoju medycyny dziecięcej w Polsce. W roku 1992 Profesor B. Maruszewski współtworzył unikatową w skali światowej Fundację "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", której obecnie pełni funkcję Prezesa. Fundacja powstała dla ratowania życia dzieci z wadami wrodzonymi serca a po kilku latach objęła swoją działalnością całą medycynę pediatryczną w Polsce. Od roku 2012 wspomaga również seniorów. Do chwili obecnej WOŚP zakupiła najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla ponad 600 szpitali w Polsce o wartości ponad 160 mln dolarów. Od roku 2008 Profesor B. Maruszewski jest członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia RP.
Przyjmuje: wtorek 15.30-20.00


Dr n. med. KATARZYNA JALINIKLek. KATARZYNA JALINIK - specjalista radiolog Specjalista położnictwa i ginekologii
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Asystent w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ukończyła studia doktoranckie dotyczące chemioterapii w leczeniu raka jajnika. Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu ginekologii onkologicznej oraz zastosowania ultrasonografii w położnictwie i ginekologii w Polsce, Anglii, Niemczech i Włoszech, w tym szkolenia w Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King`s College Hospital w Londynie. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego od 2004 roku. Wykonuje położnicze i ginekologiczne badania USG, włącznie z badaniami dopplerowskimi.
Przyjmuje: piątek 17.00-20.00, sobota 8.00-17.30


Lek. Paweł WłasienkoDr n. med. PAWEŁ WŁASIENKO
Ukończył z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie.
Asystent w Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W trakcie studiów doktoranckich w II Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM rozpoczął specjalizację z genetyki klinicznej. Posiada certyfikat przesiewowego badania serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz po odbyciu szkolenia w Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King`s College Hospital w Londynie - międzynarodowy certyfikat The Fetal Medicine Foundation: "Certificate of Competence: Ultrasound Examination at 11-13.6 weeks" (FMF ID 39759).
Przyjmuje: poniedziałek 16.30-20.30


Lek. Aleksandra Kowalska - specjalista radiologLek. med. ANNA RADZIKOWSKA
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
Specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii. Starszy asystent w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie.

Specjalistyczna indywidualna praktyka lekarska w zakresie położnictwa i ginekologii od 1998 roku . Samodzielne wykonywanie badań ultrasonograficznych w zakresie położnictwa i ginekologii od 1999 roku. Przynależność do Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (International Society of Ultrasound In Obstetrics and Gynecology). Uczestnik międzynarodowych kongresów Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii. 
Przyjmuje: środa 9.00-13.00


Anna RadzikowskaLek. med. Aleksandra Kowalska
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
Specjalista radiolog

Pierwsze lata mojej pracy zawodowej przebiegały w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w Otwocku, następnie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Był to czas poznawania podstaw pediatrii, patologii dziecięcej w rozległym zakresie, samodzielnych dyżurów na oddziale i w izbie przyjęć. Bardzo cenię sobie ten okres pracy zawodowej, ponieważ wiedza lekarza klinicznego do dzisiaj pomaga mi w codziennej pracy dia-gnostycznej i w sposób szczególny pozwala patrzeć na chore dziecko.
Po kilku latach pracy w pediatrii moje zainteresowania ukierunkowały się w stronę diagnostyki. Podjęłam pracę w Zakładzie Radiologii w Szpitalu Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uczyłam się podstaw diagnostyki obrazowej i zdałam egzamin specjalizacyjny I stopnia w tym zakresie. Od 1990 r. do chwili obecnej pracuję na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".
W 1995 r. zdałam egzamin specjalizacyjny II stopnia z zakresu diagnostyki obrazowej, a od 1998 r. jestem kierownikiem Pracowni Badań Podstawowych.
W codziennej pracy zajmuję się diagnostyką radiologiczną, ultrasonograficzną i podczas dyżurów tomografią komputerową. Zakres badań diagnostycznych w Pracowni Badań Podstawowych jest bardzo rozległy, dotyczy pacjentów ze wszystkich Oddziałów, Poradni i Izby Przyjęć IP - CZD.
W sposób szczególny współpracuję z kolegami z Oddziału Metabolicznego, Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz z Poradni Genetycznej, ponieważ od lat interesuję się patologią układu kostnego, zwłaszcza wadami wrodzonymi narządu ruchu.
Wspólnie z kolegami prowadzę wykłady z zakresu radiologii i ultrasonografii pediatrycznej na kursach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz współuczestniczę w prowadzeniu indywidualnych staży specjalizacyjnych, które odbywają się w naszym Zakładzie. Jestem współautorem publikacji polskich i zagranicznych.
Przyjmuje: czwartek 14.00-18.00


Dr n. med. Monika Kowalczyk
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista pediatra, kardiolog dziecięcy. Starszy asystent, lekarz Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia w Klinice Kardiologii Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

Tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem uzyskała w 2008 roku.
Ukończyła International Heart School w Bergamo (Włochy) w 1995 roku. Uczestniczyła w szkoleniu w dziedzinie kardiologii dziecięcej w St. Thomas and Guy’s Hospital w Londynie. Szczególne zainteresowania medyczne to choroba Kawasaki – autorka wielu publikacji w prasie medycznej, konsultuje najtrudniejsze przypadki tej choroby z całej Polski.
Wykładowca na kursach specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Uczestnik 3rd and 5th European Echocardiography Course on Congenital Heart Disease.
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Sekcji Echokardiografii PTK, członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Przyjmuje: środa 16.30-20.00, niektóre soboty 10.30-18.30


Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Starszy asystent w Klinice Kardiologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

Wiedzę i doświadczenie w zakresie kardiologii dziecięcej zdobywałam w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", w Royal Brompton Heart and Lung Institute w Londynie oraz w Medical University of Alberta w Edmonton w Kanadzie.
Od początku mojej pracy zawodowej interesowałam się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca u dzieci. Jestem członkiem zespołu, który pierwszy w Polsce wprowadził leczenie ablacją zaburzeń rytmu serca u dzieci. Od blisko 20-lat jestem wykładowcą na kursach specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Pediatrycznej, Rytmu Serca i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, oraz amerykańskiego towarzystwa naukowego zajmującego się problemami zaburzeń rytmu serca u dzieci The Pediatric nad Congenital Electrophysiology Society.

Przyjmuje: dwa czwartki w miesiącu 17.00-20.00


Lek. Joanna Kuran-Ohde
Ukończyła z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
Asystent w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa oraz studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współprowadzi Poradnię Ciąży Mnogiej w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. Odbyła liczne szkolenia w zakresie ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz echokardiografii płodu, w tym staż w Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King`s College Hospital w Londynie. Posiada międzynarodowe certyfikaty: przesiewowego badania płodu między 11 a 13, tygodniem ciąży („FMF Certificate of competence in the 11-13 weeks scan”, FMF ID 65309), oceny szyjki macicy („FMF Certificate of competence in cervical assessment”), ultrasonografii dopplerowskiej („FMF Certificate of competence in Doppler ultrasound”).
Przyjmuje: wtorek 16.30-20.30Dr n. med. Ewa Kowalik
Ukończyła z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Od ponad 10 lat pracuje w Klinice i Poradni Wad Wrodzonych Serca oraz Pracowni Echokardiografii Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie.
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2008 roku.

 

Szczególne zainteresowania medyczne to kliniczne zastosowania nowych technik echokardiograficznych oraz problemy dorosłych z wrodzonymi wadami serca, w szczególności chorych z systemową prawą komorą i pacjentek w ciąży – jest autorką wielu doniesień konferencyjnych i publikacji w światowej prasie fachowej. W pracy codziennej konsultuje dorosłych pacjentów z wrodzonymi wadami serca, wykonuje badania echokardiograficzne, w tym przezprzełykowe i śródoperacyjne.
Wykładowca na kursach specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Członek Sekcji Echokardiografii, sekcji Krążenia Płucnego oraz Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także Klubu 30 PTK.
Przyjmuje: piątek 17.00-20.00

Poradnia USG Agatowa, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa-Zacisze, tel. 022 679-32-00, 0504-144-140
Copyright © 2005 - 2020 Poradnia USG. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres wydrukowanej strony: http://www.usgecho4d.pl/nasi-lekarze.htmlWydrukowano dnia 02-07-2020© Poradnia USG Agatowa 2005 - 2020
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...[x]